Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

RODO

RODO

24 lutego 2023

Ogólna Klauzula Informacyjna przetwarzania danych osobowych przez podmioty Grupy BIOKOM

Zgodnie z przepisami ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w dalszej części: RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa BIOKOM którą tworzą: BIOKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – NIP: 5271011366; BIOKOM DIAGNOSTYKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – NIP: 5342541115; BIOKOM Systems M Sidor Spółka Jawna- NIP: 5221046641; BIOKOM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością – NIP: 5342588536); ul. Wspólna 3; 05-090 Janki; reprezentowana przez Członków Zarządu BIOKOM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, działających samodzielnie. (zwany w dalszej części: Administratorem),

  2. Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, wysyłając korespondencję na adres Administratora: Grupa BIOKOM ul. Wspólna 3; 05-090 Janki; lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie: https://biokom.com.pl/ ,

  3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w zakresie przetwarzania danych osobowych przesyłając korespondencję na adres Administratora,

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa Informacji,

  5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w jednym lub większej liczbie określonych celów wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, jeśli:

 1. otrzymamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
 2. dane osobowe będą niezbędne do realizacji umowy lub wypełnienia zobowiązania na Państwa rzecz (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
 3. dane osobowe będą potrzebne do spełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust.1 lit. c RODO),
 4. dane osobowe będą potrzebne do ochrony Państwa żywotnych interesów (art. 6 ust.1 lit. d RODO),
 5. dane osobowe będą potrzebne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o ile nie wpłynie to istotnie na podstawowe prawa i wolności osoby, której dane są przetwarzane (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

 6. 6. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora związane są z oferowanymi i świadczonymi przez Administratora usługami i towarami oraz podejmowanymi działaniami marketingowymi.

  7. Dane szczególne mogą być przetwarzane przez Administratora w wyjątkowych sytuacjach na warunkach określonych w art. 9 ust. 2 RODO.

  8. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także przekazane podmiotom trzecim w związku z realizowanymi usługami na Państwa rzecz oraz na rzecz Administratora, a także podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora,

  9. Użytkownikami Państwa danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora zobowiązani do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych,

  10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkretnych celów, dla których zostały przekazane lub pozyskane, o ile uzasadniony interes Administratora lub przepisy nadrzędne nie nakazują przechowywania danych osobowych przez inny okres,

  11. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz na warunkach określonych w przepisach RODO prawo do:

 7. ich uzupełnienia, korekty i aktualizacji,
 8. usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 9. przeniesienia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 10. cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

 11. 12. Cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych w przypadku udzielania przez Państwa takiej zgody na przetwarzanie, może być dokonane po przesłaniu stosownej informacji na adres Administratora lub w inny ustalony sposób.

  13. Cofniecie zgody, o której mowa w pkt. 12 pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych osobowych, którego dokonano przez jej cofnięciem,

  14. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,

  15. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie jest niezbędnym wymogiem ustawowym, warunkiem świadczenia określonych usług, realizacji konkretnych celów, a konsekwencją niepodania danych osobowych lub barku zgody na ich przetwarzanie oraz zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną lub telefonicznie, będzie brak możliwości świadczenia określonych usług na Państwa rzecz,

  16. Państwa dane osobowe podlegają ochronie i optymalnym zabezpieczeniom, zgodnie z przepisami RODO oraz innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych,

  17. Państwa dane osobowe nie będą profilowane i nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych bez Państwa zgody.

Grupa BIOKOM