Zamknij
Kod produktu Nazwa Producent

Baza wiedzy

Diagnostyka weterynaryjna

3 października 2019

Najpopularniejsze produkty:

Testosterone rat/mouse ELISA (DEV9911)

Corticosterone rat/mouse ELISA (DEV9922)

Estrone-3-sulfate equine ELISA (DEV9933)

Prolactin canine ELISA (DEV9944)

TSH canine ELISA (DEV9955)

Prolactin rat ELISA (DEV9966)

TSH rat ELISA (DEV9977)

Progesterone rat/mouse ELISA (DEV9988)

Testosterone rat/mouse ELISA (DEV9911) 

Zestaw do oznaczenia szczurzego/mysiego testosteronu jest kompetycyjnym testem immunoenzymatycznym do pomiaru ilościowego. Testosteron to hormon sterydowy z grupy androgenów, syntetyzowany przez komórki Leydiga w jądrach u samców, w jajnikach u samic oraz nadnerczach u obu płci. Wywiera wpływ na zachowania seksualne, masę mięśniową, a także siłę, energię, zdrowie układu krążenia oraz integralność kości. Jego biosynteza zbiega się ze spermatogenezą i różnicowaniem płodowych komórek Leydiga u samców. Do badania hormonalnej regulacji spermatogenezy przez testosteron zostało stworzonych kilka modeli in vivo, w tym supresja hormonalna, odbudowa hormonów i hipofizektomia. U szczurów Brown Norway, stężenie testosteronu zmniejsza się wraz z wiekiem osobnika przy jednoczesnym wzroście stężenia FSH. Zdolność komórek Leydiga do produkcji testosteronu jest wyższa u młodych, niż u starych osobników. Jego wydzielanie w późnym okresie ciążowym i okresie noworodkowym powoduje znaczny płciowy dymorfizm mózgu u szczurów. Wpływa to zarówno na zachowania specyficzne dla danej płci, jak i na poziomu hormonów dorosłego osobnika. Analizy dotyczące regulacji syntezy ujawniają, że testosteron jest w stanie regulować własną syntezę i wskazują, że autoregulacja jest wynikiem szybkiej, specyficznej inhibicji testosteronu przez aktywność 17 α-hydroksylazy.

Corticosterone rat/mouse ELISA (DEV9922)

Zestaw do oznaczenia szczurzego/mysiego kortykosteronu jest kompetycyjnym testem immunoenzymatycznym do pomiaru ilościowego w surowicy oraz osoczu. Kortykosteron jest podstawowym glikokortykosteroidem wydzielanym przez korę nadnerczy myszy i szczurów. Jego wydzielanie u tych gatunków modulowane jest przez złożony mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego z udziałem ośrodkowego układu nerwowego, podwzgórza, przysadki mózgowej oraz nadnerczy. Uwalnianie ACTH z przysadki zwiększa wydzielanie kortykosteronu z nadnerczy, natomiast spadek poziomu kortykosteronu wiąże się ze wzrostem poziomu ACTH. Zarówno u myszy jak i szczurów kortykosteron wydzielany jest w rytmie dobowym, a najwyższe stężenie w normalnych warunkach laboratoryjnych obserwuje się pomiędzy godziną 16:00, a 22:00. Pomiary kortykosteronu są przydatnym wskaźnikiem ogólnej i neuroendokrynnej odpowiedzi na stres w badaniach laboratoryjnych u myszy i szczurów.

Prolactin rat ELISA (DEV9966)

Zestaw do oznaczenia szczurzej prolaktyny jest immunoenzymatycznym testem do pomiaru ilościowego w surowicy. Prolaktyna jest hormonem wykazującym znaczne różnice w sekwencji aminokwasowej w obrębie różnych gatunków. Szczurza prolaktyna (rPRL), różniąca się od ludzkiej w około 50%, jest jednołańcuchowym polipeptydem wydzielanym przez przedni płat przysadki. Wydzielanie to jest hamowane za pomocą czynnika hamującego prolaktynę (PIF). Przez długi czas uważano, że czynnikiem tym jest dopamina, jednak dziś coraz częściej domniemuje się, iż istnieje specjalny peptyd hamujący ten hormon. Uwalnianie prolaktyny z kolei, jest stymulowane przez różne peptydy, szczególnie hormon uwalniający tyreotropinę (TRH) i wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP). Istnieją również dowody, że tylny płat przysadki szczura zawiera specjalny hormon uwalniający prolaktynę. Najważniejszą rolą prolaktyny jest udział w stymulacji wzrostu gruczołu sutkowego i laktacji. Jej poziom we krwi wzrasta podczas ciąży (ale wzrost ten może się znacznie różnić pomiędzy osobnikami) po czym utrzymuje wysoki poziom w trakcie laktacji. Wpływa również na wiele innych czynności fizjologicznych, na przykład w jajnikach szczurów pobudza lutenizację, czego nie obserwuje się u innych gatunków. Prolaktyna określana jest również hormonem stresu. Zarówno u szczurów, jak i u ludzi wykazuje dobową zmienność związaną ze snem. Najwyższe wartości obserwuje się późnym popołudniem, a najniższe wartości rano. Ze względu na szerokie spectrum działania, prolaktyna jest jednym z preferowanych hormonów do monitorowania, gdy bada się wpływ nowych środków leczniczych oraz leków na układ endokrynologiczny u szczura.

TSH rat ELISA (DEV9977)

Zestaw do oznaczenia szczurzego TSH jest immunoenzymatycznym testem do pomiaru ilościowego w surowicy. Hormon tyreotropowy (znany również jako tyreotropina lub TSH) jest glikoproteiną produkowaną przez przedni płat przysadki. Wpływając na tarczycę odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego stężenie krążących jodotyronin, T4 i T3.  Produkcja i wydzielanie TSH  są kontrolowane z jednej strony przez ujemne sprzężenie zwrotne z krążących T4 i T3, a z drugiej strony przez podwzgórzowy hormon uwalniający tyreotropinę (TRH). Cząsteczka TSH składa się z dwóch różnych podjednostek α i β, które są ze sobą połączone niekowalencyjnie. W obrębie gatunku podjednostka α jest strukturalnie identyczna z podjednostkami α pokrewnych hormonów glikoproteinowych (LH, FSH). Podjednostki β pokrewnych hormonów są strukturalnie specyficzne dla każdego z nich, dlatego określają ich unikatową aktywność biologiczną. Mechanizm kontrolowania funkcji tarczycy u szczurów jest dokładnie taki sam jak mechanizm u ludzi. Oznacza to, że TRH stymuluje uwalnianie TSH z przysadki mózgowej, jak również wpływa na stężenie T4 i T3 w surowicy oddziałując na przysadkę mózgową. To podobieństwo pomiędzy szczurzą, a ludzką fizjologią tarczycy, sprawia że szczur jest bardzo użytecznym modelem do badania wpływu nowych leków na metabolizm tarczycy.

TSH canine ELISA (DEV9955)

Test do oznaczenia psiego TSH jest immunoenzymatycznym testem do pomiaru ilościowego w surowicy i osoczu. Hormon tyreotropowy (znany również jako tyreotropina lub TSH) wykazuje podobne funkcje co TSH u innych ssaków, w tym u ludzi. Jest to glikoproteina produkowana przez przedni płat przysadki mózgowej. Przez swój wpływ na tarczycę odgrywa ważną rolę w utrzymaniu prawidłowego stężenie krążących jodotyronin T4 i T3. Produkcja i wydzielanie TSH jest kontrolowane przez ujemne sprzężenie zwrotne z krążących T4 i T3, oraz przez podwzgórzowy hormon uwalniający tyreotropinę (TRH). Cząsteczka TSH składa się z dwóch różnych podjednostek α i β, które są ze sobą połączone niekowalencyjnie. W obrębie gatunku podjednostka α jest strukturalnie identyczna z podjednostkami α pokrewnych hormonów (LH, FSH i gonadotropiny kosmówkowej). Podjednostka β TSH oraz podjednostki β pokrewnych hormonów są strukturalnie specyficzne i odpowiadają za ich unikatową aktywność biologiczną. Niedoczynność tarczycy jest częstym zaburzeniem hormonalnym u psów, natomiast nadczynność u tego gatunku jest prawie nieznana. Większość przypadków niedoczynności to niedoczynność pierwotna, obejmująca zaburzenia produkcji hormonów tarczycy T4 i T3. Dodatkowo obserwuje się podwyższony poziom TSH. Wtórna niedoczynność tarczycy, której towarzyszy niska produkcja hormonu wynikająca z choroby podwzgórza lub przysadki stanowi mniej niż 5% przypadków. Zazwyczaj niedoczynność tarczycy u psów podejrzewa się na podstawie historii klinicznej i obecności obniżonego poziomu hormonów tarczycy. Jednakże supresja hormonów tarczycy jest niespecyficznym wskaźnikiem choroby, ponieważ występuje również w chorobach niezwiązanych z tarczycą. Ocena funkcji tarczycy i diagnostyka jej niedoczynności u psów może być znacznie ulepszona dzięki wykorzystaniu testu do oznaczania psiego TSH.

Estrone-3-sulfate equine ELISA (DEV9933) 

Zestaw do oznaczenia siarczanu-3-estronu jest kompetycyjnym testem immunoenzymatycznym do pomiaru ilościowego w surowicy klaczy. Siarczan 3-estronu (E3S) jest dominującym koniugatem estrogenu podczas ciąży. Produkowany jest przez płód prawdopodobnie w połączeniu z endometrium. Na złożone procesy, obejmujące u klaczy utrzymanie funkcji ciałka żółtego, tworzenie kubków endometrialnych i rozwój wtórnych ciałek żółtych, w trakcie ciąży wpływ mają takie hormony jak progesteron i PMSG (gonadotropina surowicy źrebnej klaczy eCG), a także wolne estrogeny np. estron. Wykazano, że estron po wydzieleniu jest szybko sprzęgany, a stosunek estrogenów związanych i niezwiązanych w surowicy klaczy wynosi 100:1. Sprzężone estrogeny, zwłaszcza siarczan 3-estronu, umożliwiają dokładniejsze rozpoznanie ciąży, a także jej monitorowanie. Rozpoznanie śmierci embrionalnej następuje zazwyczaj za pomocą badania palpacyjnego lub przy użyciu USG. Oznaczenie siarczanu 3-estronu jest pomocne w nieinwazyjnej diagnostyce, która umożliwia kontrolę jednostki płodowo-łożyskowej podczas ciąży. Tylko u klaczy z prawidłowo rozwijającym się płodem wartość siarczanu 3-estronu wykazuje ogromny wzrost między 75 a 100 dniem ciąży.

Do pobrania